Než podepíšete přihlášku ...

Vážená paní, vážený pane,

máte v ruce přihlášku do Sokola. Ať se hodláte přihlásit sami nebo k nám přivádíte své děti, věřte, že nás Váš zájem těší. Rádi Vás přivítáme v našich řadách. Dovolte, abychom Vás seznámili se základními skutečnostmi.

Sokol není firma, vy nejste náš zákazník

Je tomu skutečně tak. My svou činnost neděláme pro zisk a členský příspěvek není platbou za služby. Podepsáním přihlášky se hlásíte mezi nás. Vyjadřujete svůj souhlas s myšlenkami a hodnotami, na kterých je Sokol založen. Sokol je spolek a příslušnost k němu vyžaduje nejen náležitou znalost jeho ideje, ale také její plnění. Člen Sokola má práva i povinnosti, která jsou mu dána stanovami, je součástí organizace a může se v ní realizovat.

Více než sport

Sokol není jen o sportu. Vedle sportovní náplně, ke které patří pravidelné cvičení, tréninky, soutěže a další aktivity, má silnou složku kulturní a společenskou. Náš program se zabývá rozvojem člověka po všech jeho stránkách (odtud název všestrannost) s cílem dosáhnout harmonie těla a ducha. Potvrzujeme tak myšlenky přijímané ve všech vyspělých kulturách po celém světě. Sokolský ideál byl v době svého vzniku inspirován starověkým Řeckem. Fakt, že přetrval dodnes, potvrzuje, že je obecně platný a nadčasový.

Jak probíhá přihlášení

Samotný proces přihlášení se může ve vašem místě mírně lišit. Začíná podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Vy se chcete stát jedním z nás, a nebo k nám přihlásit své dítě. Vaši žádost o členství schvaluje výbor tělocvičné jednoty. Přijetím se stáváte členem České obce sokolské.

Výbor se schází pravidelně minimálně jednou měsíčně (většinou v první úterý v měsíci v kabinách fotbalového hřiště). Zde je také možnost kdykoliv přijít a řešit případné problémy nebo některé Vaše návrhy.

Cíl sokolské činnosti

Usilujeme o zdravou společnost. U dětí rozvíjíme jejich pohybové dovednosti a vštěpujeme zdravý životní styl, jehož základem je dostatek pohybu, seniory udržujeme fit, lidem v produktivním věku kompenzujeme pracovní zatížení, vychováváme úspěšné sportovce a pro všechny dohromady vytváříme prostředí, ve kterém se mohou vzájemně setkávat a obohacovat jeden druhého. Tak vzniká občanská společnost, která je základem sebevědomého národa a svébytného státu.

Hodnoty Sokola

Sport

Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Lidem pomáhá nacházet v pohybu radost. „Tužme se!“

Občanství

Sokol je vlastenecký v nejlepším smyslu slova. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou hrdými, angažovanými občany své země, České republiky. „Za národ, drahou vlast“

Komunita

Sokol je místem setkávání a společné činnosti. Sokolové bjsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Sokolové jsou hrdí na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě. "Jen ruchem žijeme!"

Osobnost

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy k čestnému a spravedlivému jednání, k aktivitě, samostatnosti a nápomocnosti. Sokolským ideálem je člověk silný tělem i duchem. „Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti“

Laskavost

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty. Vede své členy ke skromnosti, k respektu k druhým, k pomoci slabším a ke vzájemné snášenlivosti. Buduje sounáležitost mezi generacemi. „Ni zisk, ni slávu!“

Zvláštnosti

Tykáme si, oslovujeme se sestro, bratře a zdravíme se Nazdar. Není to jen tradice, na které bychom lpěli, a už vůbec v tom není neúcta. Právě naopak. Je to odrazem vzájemného respektu a rovnosti. Zprvu vám to může připadat zvláštní. Zvládnutí těchto zaklínadel vám však otevře nejedny dveře i srdce lidí kolem vás.


Placení členských příspěvků

platba členského příspěvku na rok se provádí v období leden - březen a pak během roku jak se členové přihlašují.

Snažíme se dělat sport na dobré úrovní za dostupnou cenu pro všechny, kteří mají zájem o jednotlivé sportovní aktivity. Spolek je podporován obcí Mšené-lázně. Další financování je zajišťováno ze zdrojů MŠMT a ČOS.

Spolkový život je založen na podpoře společných aktivit ze strany jednotlivých členů a příznivců spolků.

V naších oddílech dětí platí 200.- Kč členský příspěvek a 600.- Kč oddílový příspěvek za každý oddíl kde cvičí a nebo trénuji. To vše jednou za rok.

Členské příspěvky vybíráme bezhotovostně a to platbou na účet. Identifikace platby probíhá na základě poznámky pro příjemce ve formátu:

PŘÍJMENÍ (dítěte) a Rok narození. Proto Vás žádáme o zaplacení této částky na účet: 2500886660 / 2010 .